عزیزی
دکتر سید عبدالکریم عزیزی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها